a4Nowelizacja Kodeksu pracy wchodząca w życie 22 lutego 2016 roku przynosi istotne zmiany nie tylko w zakresie limitów zawierania umów o pracę na czas określony, ale także odnośnie wypowiadania tego typu umów.

Dotychczas możliwość wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony przed upływem okresu jej obowiązywania była uzależniona od zamieszczenia w treści umowy odpowiedniej klauzuli. Warunkiem jednak było, by umowa taka była zawarta na czas dłuższy niż sześć miesięcy. Ponadto ustawodawca narzucał krótki, bo 14-dniowy, okres wypowiedzenia umowy na czas określony, w której zawarta została wspomniana klauzula.

W wyniku nowelizacji okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony zostaną zrównane z okresami wypowiedzenia umów o pracę na czas nieokreślony.

Ponadto możliwość wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony będzie przysługiwała obu stronom stosunku pracy niezależnie od tego, czy strony umieściły w umowie jakiekolwiek postanowienia na ten temat. Przypomnijmy zatem, że okres wypowiedzenia zależny będzie od stażu pracownika u danego pracodawcy. Jeśli więc pracownik ma na swoim koncie mniej niż pół roku zatrudnienia, okres wypowiedzenia będzie wynosił 2 tygodnie. W przypadku co najmniej 6-miesięcznego stażu – miesiąc, natomiast jeśli pracownik zatrudniony jest w danym miejscu więcej niż 3 lata, będzie mógł wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Zaznaczyć należy, że w razie wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony trwającej w dniu wejścia w życie ustawy nowelizacyjnej, jeśli ma ono nastąpić począwszy od tego dnia, nie będą brane pod uwagę okresy zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy przez dniem wejścia w życie wspomnianej ustawy.

Co jednak pozostanie bez zmian, to brak konieczności wskazywania przez pracodawcę przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, choć podczas prac nad nowelizacją pojawiły się pomysły, by wprowadzić taki wymóg do Kodeksu. Ostatecznie na taki krok się nie zdecydowano.