Warning: A non-numeric value encountered in /home/server404559/ftp/migracja/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

Co

ROBIMY?

Compiliance

zapewnienie zgodności z normami, polityka antykorupcyjna, mechanizmy zgłaszania naruszeń (whistleblowing), polityka przejrzystości i zasady współpracy, procedury antydyskryminacyjne, instrukcje na wypadek zdarzeń z udziałem organów władzy publicznej (np. dawn raid).

RODO

przetwarzanie danych osobowych, klauzule informacyjne, polityka prywatności, zgody marketingowe, naruszenie ochrony danych osobowych, analiza ryzyka, rejestr czynności przetwarzania,  Inspektor Ochrony Danych, gwarancje niezależności, polityka bezpieczeństwa, administrator danych, dane wrażliwe, powierzenie przetwarzania, transfer danych,  standardowe klauzule umowne, monitoring

Corporate governance/prawo spółek

regulaminy, zarządzenia, audyty, uchwały, zgromadzenia wspólników, zakładanie spółek, przekształcenia, łączenia, podział i likwidacja, przepisy wewnętrzne; spory między wspólnikami; plany motywacyjne dla pracowników i członków zarządu spółek publicznych (opcje menadżerskie)

Prawo pracy

spory zbiorowe, związki zawodowe, indywidualne prawo pracy, kadry, urlop, telepraca, praca za granicą, restrukturyzacja, zwolnienia, regulaminy pracy, work-shareing, wymiar czasu pracy, „utwór” pracowniczy, mobbing, dane osobowe, zatrudnianie cudzoziemców, delegacje, porzucenie pracy, awans, zadaniowy czas pracy, macierzyński, układy zbiorowe, spory sądowe, własność intelektualna, premie i prowizje, prawa autorskie, bhp

Prawo energetyczne

umowy przyłączeniowe, służebności, obsługa inwestycji, negocjacje, dystrybucja, sprzedaż, przesył energii, odnawialne źródła energii, energetyka niekonwencjonalna, dostawy energii elektrycznej i gazu ziemnego dla odbiorców detalicznych, rurociągi i transport energii

Górnictwo

fuzje, przejęcia, zamówienia publiczne, zamówienia sektorowe, restrukturyzacja

Prawo medyczne

szpitale, ochrona zdrowia, badania kliniczne, farmaceutyka, łączenia szpitali, zamówienia publiczne

Transport

prawo kolejowe, prawo przewozowe, CMR, CIF, INCOTERMS,
logistyka, zamówienia publiczne, likwidacja szkód, dochodzenie roszczeń, automotive

Prawo autorskie i prawa własności intelektualnej

licencje, prawa autorskie, know-how, patenty, umowy IT, ochrona praw własności intelektualnej, prawo nowych technologii,  znaki towarowe, strategie handlowe, wzory przemysłowe, wynalazki, wzory użytkowe, rejestracja, nieuczciwa konkurencja,  prawa własności przemysłowej, umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, transfer praw własności przemysłowej, umowy wdrożeniowe

Postępowania sądowe i arbitrażowe

pozwy, zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne, arbitraż, odpowiedzi na pozew, reprezentacja stron

Ubezpieczenia gospodarcze

dochodzenie odszkodowań, obsługa zakładów ubezpieczeń

Odszkodowania
zadośćuczynienia, renty, koszty leczenia, reprezentacja przed sądem
Windykacja
egzekucja długów, ochrona przed egzekucją
Prawo reklamy/usługi IT/Nowe technologie

umowy, rozwiązywanie sporów, licencje, prawa autorskie, patenty, start-up’y

Budownictwo/Nieruchomości

obsługa inwestycji, dokumentacja budowy, FIDIC,  zarządzanie ryzykiem finansowanie projektów budowlanych, deweloperzy, projektanci, wykonawcy, kontrakty, pozwolenia na budowę, nieruchomości

Prawo upadłościowe i restrukturyzacje

prawo upadłościowe i restrukturyzacje – dokonywania analizy ryzyk upadłościowych; układ w postępowaniu upadłościowym; odroczenie wykonania zobowiązań, rozłożenia spłaty długów na raty, zmniejszenia sumy długów, konwersja wierzytelności na udziały lub akcje, likwidacja majątku upadłego, spis inwentarza, oszacowanie masy upadłości, plan likwidacyjny;postępowanie naprawcze, umowy typu increditor agreement

Prawo zamówień publicznych

odwołania, KIO, SIWZ, ułatwienia dla MŚP, partnerstwo innowacyjne, wykluczenia z postępowania, JEDZ, wadia

Przestępstwa białych kołnierzyków

przestępstwa przeciwko wierzycielom; utrudnianie dochodzenia roszczeń; nierzetelne prowadzeniem dokumentacji; nadużycie zaufania; przekupstwa menedżerskiego; nielegalne wyprowadzania aktywów z podmiotów gospodarczych; kreatywna księgowość; pozorne transakcje; transakcje z wykorzystaniem nielegalnie zdobytych informacji