Co

ROBIMY?

Compiliance
zapewnienie zgodności z normami, polityka antykorupcyjna, mechanizmy zgłaszania naruszeń (whistleblowing), polityka przejrzystości i zasady współpracy, procedury antydyskryminacyjne, instrukcje na wypadek zdarzeń z udziałem organów władzy publicznej (np. dawn raid).
RODO
przetwarzanie danych osobowych, klauzule informacyjne, polityka prywatności, zgody marketingowe, naruszenie ochrony danych osobowych, analiza ryzyka, rejestr czynności przetwarzania,  Inspektor Ochrony Danych, gwarancje niezależności, polityka bezpieczeństwa, administrator danych, dane wrażliwe, powierzenie przetwarzania, transfer danych,  standardowe klauzule umowne, monitoring
Corporate governance/prawo spółek
regulaminy, zarządzenia, audyty, uchwały, zgromadzenia wspólników, zakładanie spółek, przekształcenia, łączenia, podział i likwidacja, przepisy wewnętrzne; spory między wspólnikami; plany motywacyjne dla pracowników i członków zarządu spółek publicznych (opcje menadżerskie)
Prawo pracy
spory zbiorowe, związki zawodowe, indywidualne prawo pracy, kadry, urlop, telepraca, praca za granicą, restrukturyzacja, zwolnienia, regulaminy pracy, work-shareing, wymiar czasu pracy, „utwór” pracowniczy, mobbing, dane osobowe, zatrudnianie cudzoziemców, delegacje, porzucenie pracy, awans, zadaniowy czas pracy, macierzyński, układy zbiorowe, spory sądowe, własność intelektualna, premie i prowizje, prawa autorskie, bhp
Prawo energetyczne
umowy przyłączeniowe, służebności, obsługa inwestycji, negocjacje, dystrybucja, sprzedaż, przesył energii, odnawialne źródła energii, energetyka niekonwencjonalna, dostawy energii elektrycznej i gazu ziemnego dla odbiorców detalicznych, rurociągi i transport energii
Górnictwo
fuzje, przejęcia, zamówienia publiczne, zamówienia sektorowe, restrukturyzacja
Prawo medyczne
szpitale, ochrona zdrowia, badania kliniczne, farmaceutyka, łączenia szpitali, zamówienia publiczne
Transport
prawo kolejowe, prawo przewozowe, CMR, CIF, INCOTERMS, logistyka, zamówienia publiczne, likwidacja szkód, dochodzenie roszczeń, automotive
Prawo autorskie i prawa własności intelektualnej
licencje, prawa autorskie, know-how, patenty, umowy IT, ochrona praw własności intelektualnej, prawo nowych technologii,  znaki towarowe, strategie handlowe, wzory przemysłowe, wynalazki, wzory użytkowe, rejestracja, nieuczciwa konkurencja,  prawa własności przemysłowej, umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, transfer praw własności przemysłowej, umowy wdrożeniowe
Postępowania sądowe i arbitrażowe
pozwy, zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne, arbitraż, odpowiedzi na pozew, reprezentacja stron
Ubezpieczenia gospodarcze
dochodzenie odszkodowań, obsługa zakładów ubezpieczeń
Odszkodowania
zadośćuczynienia, renty, koszty leczenia, reprezentacja przed sądem
Windykacja
egzekucja długów, ochrona przed egzekucją
Prawo reklamy/usługi IT/Nowe technologie
umowy, rozwiązywanie sporów, licencje, prawa autorskie, patenty, start-up’y
Budownictwo/Nieruchomości
obsługa inwestycji, dokumentacja budowy, FIDIC,  zarządzanie ryzykiem finansowanie projektów budowlanych, deweloperzy, projektanci, wykonawcy, kontrakty, pozwolenia na budowę, nieruchomości
Prawo upadłościowe i restrukturyzacje
prawo upadłościowe i restrukturyzacje – dokonywania analizy ryzyk upadłościowych; układ w postępowaniu upadłościowym; odroczenie wykonania zobowiązań, rozłożenia spłaty długów na raty, zmniejszenia sumy długów, konwersja wierzytelności na udziały lub akcje, likwidacja majątku upadłego, spis inwentarza, oszacowanie masy upadłości, plan likwidacyjny;postępowanie naprawcze, umowy typu increditor agreement
Prawo zamówień publicznych
odwołania, KIO, SIWZ, ułatwienia dla MŚP, partnerstwo innowacyjne, wykluczenia z postępowania, JEDZ, wadia
Przestępstwa białych kołnierzyków
przestępstwa przeciwko wierzycielom; utrudnianie dochodzenia roszczeń; nierzetelne prowadzeniem dokumentacji; nadużycie zaufania; przekupstwa menedżerskiego; nielegalne wyprowadzania aktywów z podmiotów gospodarczych; kreatywna księgowość; pozorne transakcje; transakcje z wykorzystaniem nielegalnie zdobytych informacji