Do 30 czerwca istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej za II półrocze 2019 r. Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z proponowanych rekompensat, muszą zatem jak najszybciej złożyć odpowiednie wnioski do Zarządcy Rozliczeń S.A.

Dlaczego są wypłacane dofinansowania?

Coraz droższe ceny energii elektrycznej skłoniły polskiego prawodawcę do podjęcia działań prawnych mających na celu wsparcie podmiotów gospodarczych, których owe podwyżki obciążają w największym stopniu. W tym celu zostały wprowadzone szczególne uregulowania pozwalające przedsiębiorcom na ubieganie się o stosowne rekompensaty. Aktem prawnym regulującym powyższe kwestie jest tak zwana ustawa „prądowa”, czyli ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Przepisy wprowadzone przez wyżej wspomnianą ustawę mają za zadanie rekompensować wzrost cen energii elektrycznej w drugiej połowie 2019 r., który nastąpił w stosunku do cen, które obowiązywały do 30 czerwca 2018 r.

Kto może się ubiegać o rekompensatę?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wnioskiem o wypłatę rekompensaty zwrócić się mogą m. in. przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące dzielność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną. Przedsiębiorstwa takie mogą wnioskować o wypłatę odpowiedniej kwoty na pokrycie różnicy między wielkością przychodów za obrót energią elektryczną na rzecz odbiorców końcowych, określoną na podstawie średnioważonej wolumenem ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym powiększonej o pozostałe koszty jednostkowe, a wielkością przychodów wynikających z zastosowania cen energii elektrycznej lub cen i stawek opłat za energię elektryczną stosowanych w dniu 30 czerwca 2018 r. Tak wypłacona kwota ma stanowić rekompensatę z tytułu obowiązku sprzedaży energii elektrycznej po wyższych cenach.

Podkreślić należy, że z możliwość ubiegania się o rekompensatę przysługuje tylko średnim i dużym przedsiębiorstwom, czyli takim które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniały średniorocznie 50 lub więcej pracowników oraz
  • osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych równy lub przekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły lub były równe równowartości w złotych 10 milionów euro.

Mikro i małe przedsiębiorstwa nie zostały jednak pozostawione bez pomocy. Im jednak zostało przyznane uprawnienie do zachowania w II półroczu 2019 r. cen energii elektrycznej w wysokości nieprzekraczających tych istniejących w dniu 30 czerwca 2018 r. Skorzystanie z tych uprawnień było możliwe jednak jedynie w przypadku złożenia w terminie do dnia 13 sierpnia 2019 r. odpowiedniego oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego.

Zaznaczyć należy jednak, że o dofinansowania nie mogą ubiegać się tzw. przedsiębiorstwa energochłonne.

Na jak wysokie dofinansowanie mogą liczyć przedsiębiorcy?

Stawka dofinansowania, na jaką mogą liczyć przedsiębiorcy, wynosi 15 zł za każdą megawatogodzinę (MWh) energii. Podkreślić należy, że przedmiotowe dofinansowanie przyjmuje formę pomocy de minimis. Oznacza to, że nie każdy podmiot uzyska pełną wnioskowaną kwotę dofinansowania. Jedno przedsiębiorstwo nie może bowiem uzyskać kwoty tego rodzaju pomocy przekraczającej 200.000 euro w okresie 3 lat obrotowych.

Do kogo złożyć wniosek?

Odpowiedni wniosek powinien zostać złożony do operatora rozliczeń energii odnawialnej, czyli do Zarządcy Rozliczeń S.A. Wniosek, o którym mowa powyżej, może zostać złożony w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. pod rygorem utraty prawa do otrzymania dofinansowania. Wniosek złożony po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania.